સાયબર સેફ ગર્લ – પુસ્તક ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રજાની જાગૃતિ માટે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે,જે નાના બાળકોને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્ટૂન સ્વરૂપે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે

Cyber Self Girl

મિત્રો આ પુસ્તક સાયબર સેફ ગર્લ આપણી દીકરીઓને કેવી રીતે છેતરવામાં આવે છે , અમુક online ગેમ દ્વારા બાળકોને ફસાવવા, સાયબર ક્રાઇમ વગેરે બાબતે… આ ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રજાની જાગૃતિ માટે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે,જે નાના બાળકોને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્ટૂન સ્વરૂપે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, મારી અંગત ભલામણ છે કે તમારા બાળકની સલામતી માટે આ … Read more

Swedana – The Panchakarma Therapy

Swedana is the process of inducing sweat with the help of steam, generated from medicated herbal decoctions. From Sanskrit, sweda (or swid) means “perspiration” or “sweat,” and during this therapy, sweat is released through the pores in the skin, which releases ama, or “toxins,” that are rooted deep in the body. Swedana is a cleansing-cum-stress-relieving therapy recommended for patients suffering from ailments such as asthma, weight and digestion … Read more

Pre-conception Sanskar

The process under ‘Garbh Sanskar’ begins three months before conception.  “Thereafter, 37 weeks of gestation include diet suggestions to the expecting mother.  Garbhsanskar Though an Ayurvedic Terminology, It Is Fully Attached With Scientific Approach. Pre-conception sanskar helps bestowed with a healthy child, mentally, physically, and spiritually. It is involves cleansing, strengthening, and preparing both mother … Read more

Prakriti Parikshan

The term “prakriti” means “nature” or “natural form” of the human body’s build and constitution. Ayurveda classifies people on the basis of Prakriti, as every person is supposed to have a fixed Prakriti that is formulated by the condition of Tridosha. The predominance of any one, two, or all three doshas determines the Prakriti of … Read more

improve digestive system with ayurveda

Agni the digestive fire The concept ofagni, the Sanskrit word for “fire,” is rather essential to the Ayurvedic tradition.In Ayurveda, agni (fire) is viewed as the source of life. It’s literally the gatekeeper of good health for all metabolic functions in the body. Everything you eat is looked upon as an offering to agni. A … Read more

Hair and skin care with ayurveda

Beauty and health are related. Looking beautiful means having skin that is attractive and healthy and well-nourished. The same is applicable to hair. Beauty has been associated with long and healthy hair. Healthy skin and hair are a reflection of a healthy body.  Nowadays, Cosmetic products are commonly used by most people but as people … Read more

Garbhsanskar or Educating Fetus In the Womb

Parents want the best for their child’s physical and mental health, a healthy pregnancy is more important to the baby’s well-being after birth too.  In ayurvedic science, garbhsanskar has gained popularity for the mental and physical development of the baby. What is Garbhsanskar? The word garbh in Sanskrit refers to a fetus in the womb, … Read more

Benefits of Abhyang massage

Abhyangam is a Sanskrit word that means “application of oil all over the body.” It is a type of massage that is done with warm oil. The oil is applied to the entire body, from the scalp to the soles of your feet. It is a relaxing and refreshing full body massage with medicated herbal oils to take care of the physical, mental, and emotional wellness of the person while balancing the doshas. Benefits: … Read more

Importance of SuvarnPrashan

SuvarnaPrashan is an ayurvedic treatment for children mainly given to increase immunity, physical and mental growth of a child. This is usually given to children who are aged between 0-16 years in the form of drops. SuvarnaPrashan improves the intelligence, digestive fire, and physical strength of a child.It gives rejuvenating effect and tones up the skin.It improves … Read more