સાયબર સેફ ગર્લ – પુસ્તક ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રજાની જાગૃતિ માટે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે,જે નાના બાળકોને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્ટૂન સ્વરૂપે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે

Cyber Self Girl

મિત્રો આ પુસ્તક સાયબર સેફ ગર્લ આપણી દીકરીઓને કેવી રીતે છેતરવામાં આવે છે , અમુક online ગેમ દ્વારા બાળકોને ફસાવવા, સાયબર ક્રાઇમ વગેરે બાબતે… આ ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રજાની જાગૃતિ માટે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે,જે નાના બાળકોને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્ટૂન સ્વરૂપે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, મારી અંગત ભલામણ છે કે તમારા બાળકની સલામતી માટે આ … Read more

Facebook is planning to rebrand the company with a new name

Mark Zuckerberg wants to be known for building the metaverse Facebook is planning to change its company name next week to reflect its focus on building the metaverse, according to a source with direct knowledge of the matter. The coming name change, which CEO Mark Zuckerberg plans to talk about at the company’s annual Connect … Read more

SEBI Circular on Segregation & Monitoring: The Impact Dt. 01 Dec 2021

December 1, 2021, will see a major change in how the Indian markets operate, coming on the heels of the changeover to the 100% margining system and just prior to the T+1 settlement system.  There are major implications for clients and the broking community at large of such changes. This article presents a brief on … Read more

How to Become a Web Designer

MIT_Security

To become a Web Designer, you must have both the technical prowess needed to make functional websites as well as the artistic ability and design sensibility to create an experience that users will love. If you have both a creative and a technical side, the field of web design might be for you. How to … Read more

How to Create a MySQL Database with phpMyAdmin

How to Create a MySQL Database with phpMyAdmin Using phpMyAdmin Version 3.5 Browse to your phpMyAdmin URL using your Internet Web Browser /Chrome, and login using your root or dba user login as shown. Select, Insert, Update, Delete, Create, Alter, Index, Drop, Create Temporary Tables, Lock Tables e.g.: localhost/phpmyadmin From the main menu choose Databases In the create database field … Read more

What will be the Top12 best paying IT Jobs in 2022?

Technology is constantly changing and growing. With every new advancement in technology, the importance of those who develop, service, manage, and produce technology becomes greater. This is why information technology has been and will be one of the fastest-growing career fields. 1. Data Scientist A data scientist takes a large set of data, analyzes it, … Read more

Changing Web Hosting Services Provider in Jamnagar

There are many reasons why individuals or companies want to change to a new web hosting company. It could be as simple as not enough storage space or bandwidth, or it could be due to its customer service, or lack thereof. Easier said than done? Changing to a new web hosting company may sound like a … Read more

What is Ransomware? What is WannaCry Ransomware? How it spreads? What can you do to prevent infection?

What is Ransomware? Ransomware is a malicious software that encrypts the files and locks device, such as a computer, tablet or smartphone and then demands a ransom to unlock it. Recently, a dangerous ransomware named ‘Wannacry’ has been affecting the computers worldwide creating the biggest ransomware attack the world has ever seen. This has affected … Read more