સાયબર સેફ ગર્લ – પુસ્તક ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રજાની જાગૃતિ માટે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે,જે નાના બાળકોને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્ટૂન સ્વરૂપે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે

Cyber Self Girl

મિત્રો આ પુસ્તક સાયબર સેફ ગર્લ આપણી દીકરીઓને કેવી રીતે છેતરવામાં આવે છે , અમુક online ગેમ દ્વારા બાળકોને ફસાવવા, સાયબર ક્રાઇમ વગેરે બાબતે… આ ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રજાની જાગૃતિ માટે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે,જે નાના બાળકોને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્ટૂન સ્વરૂપે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, મારી અંગત ભલામણ છે કે તમારા બાળકની સલામતી માટે આ … Read more

Changing Web Hosting Services Provider in Jamnagar

There are many reasons why individuals or companies want to change to a new web hosting company. It could be as simple as not enough storage space or bandwidth, or it could be due to its customer service, or lack thereof. Easier said than done? Changing to a new web hosting company may sound like a … Read more

What is Ransomware? What is WannaCry Ransomware? How it spreads? What can you do to prevent infection?

What is Ransomware? Ransomware is a malicious software that encrypts the files and locks device, such as a computer, tablet or smartphone and then demands a ransom to unlock it. Recently, a dangerous ransomware named ‘Wannacry’ has been affecting the computers worldwide creating the biggest ransomware attack the world has ever seen. This has affected … Read more

One Click Extension Manager: Manage Chrome extensions

If you have multiple extensions installed in Google Chrome browser, whose icons take up a considerable amount of space on the computer screen, then this simple trick will help you disable them in an instant. Google Chrome doesn’t support one click disable feature. Every time you want to disable a extension you manually need to navigate to settings. … Read more

Amazon granted patent for authorizing payments with selfies

Online retail Amazon was granted a US patent on using selfies instead of passwords  for shopping when using smartphones. Seattle-based Amazon reasoned that combining sensor and camera capabilities in smartphones with face and gesture recognizing software results in higher security than passwords or identification numbers. Such approaches provide for user authentication without the user having … Read more

Hacker gets $15000 reward for finding bug in Facebook

Bengaluru-based Anand Prakash found a vulnerability on Facebook which could have been used to hack into any user account easily without any user interaction. This could give full access to view messages, credit/debit cards stored under payment section, personal photos and much more. According to a post on Prakash’s blog, he stated that, “Whenever a user forgets his … Read more

Restrict/set Time Limit for User Account in Windows 10-8-7

To Restrict Time Limit for User Account use the Net User command. Net User is a command-line tool that helps system administrators add or modify user account behavior. While you can always use Parental Control or Microsoft Family Safety to do this and more. But in Windows 10, this built-in feature is tied to your … Read more

BSNL to set up 40,000 Wi-Fi hotspots

Public sector telecom major BSNL said it is working on setting up 40,000 Wi-Fi Hotspots in the country to counter its inadequacy in providing 4G data services. “We are at present neither a 4G service provider, nor do we have the relevant spectrum to launch this service. But to deal with this challenge, we are … Read more

Flipkart : first Indian app to cross 50 million install

Flipkart recently announced that its Android app had crossed the 50 million installs landmark on the Google Play Store in the first week of February 2016. With a rating of 4.2 it is currently ahead of its competitors Snapdeal and Amazon which both have a rating of 4.1. Flipkart is now the first Indian app across … Read more